METODOLOGIE de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020

0
99

METODOLOGIE din 7 mai 2020
de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020

 

EMITENT
GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 13 mai 2020

 

Notă
Aprobată prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 379 din 7 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 13 mai 2020.

Capitolul I

Dispoziții generale

Articolul 1
Ajustarea prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 se realizează potrivit modalităților prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

Articolul 2
În cazul în care, în urma aplicării prezentei metodologii, valoarea revizuită a unui proiect, aprobat ca proiect minor, în sensul Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, depășește pragul valoric aferent proiectelor majore, documentația de redepunere a proiectului se elaborează în considerarea faptului că proiectul revizuit a devenit un proiect major și este transmis Comisiei Europene spre aprobare.

Articolul 3
(1) În cazul devizelor generale aferente proiectelor a căror finanțare intră sub incidența ajutorului de stat, majorarea valorii totale eligibile a contractelor/deciziilor de finanțare sau majorarea valorii totale eligibile a ordinelor de finanțare în vederea asigurării ajustărilor de preț se poate solicita exclusiv în situația în care, prin aplicarea prezentei metodologii, nu se determină o supracompensare în cazul unui serviciu de interes economic general sau depășirea intensității maxime sau a plafoanelor ajutorului de stat prevăzute în reglementările europene incidente.
(2) Autoritatea de management pentru Programul operațional Infrastructură mare/Organismul intermediar pentru transport verifică respectarea pragurilor de notificare stipulate în legislația europeană în domeniul ajutorului de stat pentru ajutoarele de stat exceptate de la notificarea către Comisia Europeană, a pragurilor de notificare stabilite la punctul 20 lit. n) din Orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020, în cazul schemelor autorizate de Comisia Europeană, și a cuantumului ajutorului de stat individual autorizat de Comisia Europeană și respinge solicitările prin care acestea sunt depășite.

Capitolul II

Ajustarea prețurilor în cazul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 elaborate pe baza prețurilor utilizate până în anul 2017 inclusiv

Articolul 4
Ajustarea prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 se realizează potrivit prevederilor prezentului capitol pentru proiectele ce îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:
a) obiectul principal al proiectului este reprezentat de investiții realizate prin contracte de achiziție publică/sectorială de lucrări;
b) contractul/decizia de finanțare aferent/aferentă proiectului este bazat/ă pe un deviz general elaborat pe baza prețurilor utilizate până în anul 2017 inclusiv;
c) valoarea contractelor de achiziție publică/sectorială semnate reprezintă sub 25% din valoarea totală a proiectului sau valoarea plăților aferente contractelor de lucrări reprezintă sub 15% din valoarea totală a proiectului la 31 decembrie 2019.

Articolul 5
Ajustarea prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 se realizează cu respectarea următoarelor etape:
a) stabilirea costului revizuit având ca bază anul 2019;
b) actualizarea analizei cost-beneficiu cu anul de referință 2019;
c) recalcularea rezervei de ajustare a prețurilor pentru anii 2020-2023;
d) elaborarea documentației de modificare a proiectului.

Articolul 6
Stabilirea costului revizuit având ca bază anul 2019 se realizează conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie.

Articolul 7
Actualizarea analizei cost-beneficiu, denumită în continuare ACB, se realizează pe baza costului revizuit conform art. 6, exclusiv prin modificarea costului de investiție și a referințelor subsecvente acestuia, și cuprinde, printre altele:
a) actualizarea cheltuielilor de exploatare și întreținere (în cazul în care nivelul costurilor de exploatare și întreținere depinde de nivelul costului de investiție);
b) verificarea faptului că rentabilitatea socioeconomică este îndeplinită în continuare (peste 5%);
c) aprobarea, dacă este cazul, a planului tarifar actualizat;
d) verificarea sustenabilității financiare atât la nivelul proiectului, cât și la nivelul beneficiarului;
e) recalcularea ratei deficitului de finanțare.

Articolul 8
Recalcularea rezervei de ajustare a prețurilor pentru anii 2020-2023 se realizează conform anexei nr. 3 la prezenta metodologie.

Articolul 9
Documentația de modificare a proiectului cuprinde:
a) un document ce consemnează modificările efectuate;
b) documentele aferente proiectului care au fost modificate, cum ar fi, dar fără a se limita la: devizele revizuite, ACB revizuită, plan tarifar, dacă este cazul;
c) cererea de finanțare revizuită.

Capitolul III

Ajustarea prețurilor în cazul altor devize generale

Articolul 10
Ajustarea prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 se realizează potrivit prevederilor prezentului capitol pentru proiectele ce îndeplinesc în mod obligatoriu condiția prevăzută la lit. a) și cel puțin una dintre condițiile prevăzute la lit. b) și c):
a) obiectul principal al proiectului este reprezentat de investiții realizate prin contracte de achiziție publică/sectorială de lucrări;
b) contractul/decizia de finanțare aferent/aferentă proiectului este bazat/ă pe un deviz general elaborat pe baza prețurilor utilizate începând cu anul 2018;
c) valoarea contractelor semnate reprezintă peste 25% din valoarea totală a proiectului sau valoarea plăților aferente contractelor de lucrări reprezintă peste 15% din valoarea totală a proiectului la 31 decembrie 2019.

Articolul 11
Ajustarea prețurilor în cadrul devizelor generale se realizează cu respectarea următoarelor etape:
a) estimarea impactului financiar;
b) verificarea sumelor disponibile în cadrul contractului/deciziei de finanțare;
c) revizuirea valorii eligibile a proiectului.

Articolul 12
(1) Estimarea impactului financiar are ca scop să identifice valoarea totală a costurilor eligibile ce se impun a fi suplimentate la nivelul proiectului și se realizează prin:
a) ajustarea justificată a valorii estimate pentru licitațiile nepublicate sau cu procedura de achiziție în situația de fi reluată;
b) ajustarea justificată a valorii contractelor de achiziție publică/sectorială semnate, după caz, în funcție de următoarele tipuri de modificări contractuale, respectiv ajustarea valorii contractelor semnate ca urmare a aplicării unei formule de ajustare, ajustarea valorii contractelor semnate ca urmare a unor modificări legislative sau schimbări de normative sau ajustarea valorii contractelor semnate ca urmare a prelungirii neprevăzute a perioadei de aplicare a procedurii de atribuire, pentru contractele semnate ca urmare a unor proceduri de atribuire derulate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.
(2) În situația în care se impune ajustarea valorii estimate a unor proceduri de achiziții aferente unor contracte de lucrări se folosesc coeficienții de creștere a costurilor în construcții inginerești precizați la lit. c) din anexa nr. 3, în funcție de anul de referință a estimării inițiale de prețurilor.

Articolul 13
(1) Verificarea sumelor disponibile în cadrul contractului/deciziei de finanțare se realizează prin raportarea valoarea totală a costurilor eligibile ce se impun a fi suplimentate la nivelul proiectului la valoarea contractului/deciziei de finanțare minus valoarea cumulată eligibilă a contractelor de achiziție semnate, valoarea cumulată eligibilă a cheltuielilor angajate sau care urmează a fi angajate, cum ar fi sumele aferente echipei de proiect și valoarea cumulată eligibilă a contractelor de achiziție care urmează a fi semnate în cadrul proiectului, conform planului de achiziție.
(2) Dacă în urma verificării prevăzute la alin. (1) se constată că valoarea totală a costurilor eligibile ce se impun a fi suplimentate este mai mică decât valoarea sumelor disponibile, nu se impune revizuirea valorii eligibile a proiectului.

Articolul 14
Revizuirea valorii eligibile a proiectului se realizează pe baza estimării impactului financiar după cum urmează:
a) atunci când valoarea totală a costurilor eligibile ce se impun a fi suplimentate este mai mică decât diferența dintre 10% din valoarea proiectului și valoarea liniei bugetare de diverse și neprevăzute, prin modificarea devizului general în sensul creșterii valorii liniei bugetare de diverse și neprevăzute, a bugetului proiectului și transmiterea documentației necesare redepunerii proiectului la Autoritatea de management pentru Programul operațional Infrastructură mare/Organismul intermediar pentru transport;
b) atunci când valoarea totală a costurilor eligibile ce se impun a fi suplimentate este mai mare decât diferența dintre 10% din valoarea proiectului și valoarea liniei bugetare de diverse și neprevăzute, prin actualizarea ACB conform prevederilor art. 7 și transmiterea documentației necesare redepunerii proiectului la Autoritatea de management pentru Programul operațional Infrastructură mare/Organismul intermediar pentru transport.

Articolul 15
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

Anexa nr. 1*)
la metodologie

MODALITĂȚILE
de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică
finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

Anexa nr. 2*)
la metodologie
*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

STABILIREA
costului revizuit având ca bază anul 2019

Anexa nr. 3
la metodologie

RECALCULAREA
rezervei de ajustare a prețurilor pentru anii 2020-2023

Calculul rezervei de ajustare a prețurilor se face folosind:
a) costul proiectului în lei, exprimat în anul de bază (2014, 2015, 2016 sau 2017, după caz). Acesta este costul în prețuri constante, fără TVA și fără a lua în considerare rezerva pentru ajustare de prețuri;
b) graficul de eșalonare a plăților pe ani, conform analizei cost-beneficiu inițiale;
c) coeficienții de creștere a costurilor în construcții inginerești pentru fiecare an (coeficienți publicați de către Institutul Național de Statistică pentru perioada 2015-2019 și în funcție de prognoza realizată de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru 2020-2023), din tabelul următor:

Valoarea revizuită a proiectului, în lei, în prețuri curente, este reprezentată de suma valorilor revizuite pentru fiecare an. Diferența dintre valoarea revizuită în prețuri constante 2019 și valoarea revizuită în lei în prețuri curente dă noua rezervă pentru ajustarea prețurilor, în lei. Toate valorile se convertesc în euro la cursul de schimb al Băncii Naționale a României valabil la data ajustării prețurilor.
—-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here